• Białe certyfikaty Białe certyfikaty Sposób na pozyskanie środków za poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
  • Świadectwa energetyczne Świadectwa energetyczne Pełna ocena zapotrzebowania energetycznego budynku
  • Pomiary termowizyjne Pomiary termowizyjne Skuteczna metoda wykrywania przyczyn strat ciepła czy wadliwych elementów instalacji i urządzeń elektrycznych

     
Home » Białe certyfikaty » Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej pierwszym krokiem do zdobycia białego certyfikatu

Podstawą uzyskania białego certyfikatu jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej dla określonej inwestycji proefektywnościowej w celu wskazania poziomu podstawowego (bazowego) oraz przedstawieniu propozycji możliwych rozwiązań technicznych, które w maksymalny sposób wykorzystają zidentyfikowany potencjał, czyli pozwolą na oszczędność energii. Po czym następuje wybór optymalnego rozwiązania technicznego, jak i ekonomicznego wskazanego w audycie.

Czym jest audyt efektywności energetycznej, na jakiej podstawie i przez kogo jest on przeprowadzany?

Według Ustawy audyt efektywności energetycznej jest opracowaniem zawierającym analizę wykorzystania (zużycia) energii oraz wskazujące na stan techniczny obiektu, urządzeń i instalacji, a także ukazującym wykaz możliwych przedsięwzięć, podjecie których wpłynie na poprawę efektywności energetycznej badanych obiektów, instalacji bądź urządzeń. Audyt jest również oceną opłacalności, tak pod względem oszczędności energetycznej, jak i ekonomicznej. Audyt efektywności energetycznej wykonuje się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii [Dz. U. z 2012 r. poz. 962]. Do wykonania audytu upoważnione są wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia audytora energetycznego określone w Rozporządzeniu.

Podstawowe elementy audytu efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej polega na przeprowadzeniu rozmaitych czynności, których zadaniem jest sprawdzenie stanu technicznego obiektu, urządzeń i instalacji oraz ocena zużycia przez nie energii, polegające w szczególności na:

  • inwentaryzacji technicznej danego obiektu, urządzenia technicznego bądź instalacji,
  • oszacowaniu zużycia energii przez określony obiekt, urządzenie techniczne bądź instalację, dla których audyt był przeprowadzony, z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych oraz z analizą danych znamionowych czy katalogowych wraz z uwzględnieniem czynników decydujących o zużyciu energii,
  • wykonaniu pomiarów parametrów pracy obiektu, urządzenia technicznego czy też instalacji w sytuacji braku możliwości prawidłowej analizy stanu technicznego i oceny zużycia energii, na podstawie wspomnianych wyżej metod analitycznych,
  • wskazanie czynników wpływających na zużycie energii w audytowanym obiekcie, instalacji bądź urządzeniu technicznym,
  • zaproponowaniu inwestycji lub zabiegów prowadzących do zminimalizowania strat energii,
  • ocenie wyników uzyskanych w skutek przedsięwzięcia proefektywnościowego,
  • sporządzenia uproszczonego raportu określającego kluczowe składniki ekonomiczne proponowanych inwestycji.