• Białe certyfikaty Białe certyfikaty Sposób na pozyskanie środków za poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
 • Świadectwa energetyczne Świadectwa energetyczne Pełna ocena zapotrzebowania energetycznego budynku
 • Pomiary termowizyjne Pomiary termowizyjne Skuteczna metoda wykrywania przyczyn strat ciepła czy wadliwych elementów instalacji i urządzeń elektrycznych

     
Home » Audyty energetyczne

Czym jest audyt energetyczny?

To czym jest audyt energetyczny jasno określa ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 roku, która mówi, że:

Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.[Dz.U. Nr 233, poz. 1459]

Zatem audyt energetyczny ukazuje faktyczny stan, w jakim znajduje się określony budynek oraz przedstawia konkretne rozwiązanie tj. sposób modernizacji obiektu pozwalający na osiągnięcie optymalnego wyniku w postaci oszczędności energii w stosunku do poniesionych nakładów. Rozwiązania te stanowią w późniejszym etapie założenia projektowe.

Mówiąc jeszcze prościej audyt, to nic innego jak swoisty „biznesplan energetyczny” wskazujący najefektywniejsze sposoby na oszczędzanie energii, biorący pod uwagę także względy ekonomiczne. Zazwyczaj są to prace związane z:

 • termomodernizacją elewacji,
 • izolacją dachów i poddaszy,
 • wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej,
 • dostosowania instalacji centralnego ogrzewania, itp.

Audyt energetyczny niezbędnym warunkiem dla uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej

Audyt energetyczny jest ponadto analizą wskazującą na parametry techniczne i ekonomiczne inwestycji termomodernizacyjnej oraz określającą jej zakres. Co oznacza, że jest podstawowym dokumentem pozwalającym na ubieganie się o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Albowiem w myśl Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, warunkiem koniecznym dla otrzymania premii termomodernizacyjnej bądź remontowej jest przeprowadzenie audytu energetycznego obiektu oraz jego pozytywne zweryfikowanie przez BGK.

Wysokość premii termomodernizacyjnej

Wysokość premii termomodernizacyjnej, tzn. spłaty przez BGK kredytu przyznanego na realizację inwestycji, wynosi od dnia 19 marca 2009 roku 20% jego wysokości. Jednak nie więcej niż 16% łącznych wydatków poniesionych w związku z przedsięwzięciem i zarazem dwukrotności rocznych oszczędności kosztów energii określonych na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego.

Premia remontowa

Właściciele oraz zarządcy obiektów stanowiących budynki wielorodzinne, których początek użytkowania datuje się przed 14 sierpnia 1961 roku mogą starać się o premię remontową. Wartość owej premii stanowi równowartość 20% kwoty kredytu zaciągniętego na przeprowadzenie inwestycji remontowej pod warunkiem, że nie przekroczy 15% łącznych kosztów poniesionych w związku z inwestycją.

Korzyści płynące z przeprowadzenia audytu energetycznego

Poza przedstawionymi powyżej możliwościami ubiegania się o premię termomodernizacyjną i remontową przeprowadzenie audytu energetycznego daje właścicielowi lub zarządcy obiektu rzetelne informacje dotyczące faktycznego stanu budynku. Natomiast wskazując na niezbędny zakres termomodernizacji budynku pozwala na dopasowanie optymalnych rozwiązań (także ekonomicznych) do uzyskania możliwie najlepszego wyniku oszczędności energii. Podsumowując audyt to obiektywna, niezależna opinia ukazująca, które prace modernizacyjne są faktycznie opłacalne w analizowanym budynku, a także jakie rozwiązania są najkorzystniejsze.

Przez kogo wykonywany jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny wykonywany jest przez posiadającego stosowne uprawnienia audytora w oparciu o wytyczne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego [Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346], jak również na podstawie algorytmu opłacalności inwestycji termomodernizacyjnej i określonych wzorów kart audytu. Procedura audytu jest procesem dość skomplikowanym, jednak jego rezultatem jest uzyskanie konkretnego zestawienia dla każdego typu modernizacji, zawierającego:

 • koszt,
 • zysk,
 • czas zwrotu kosztów,
 • inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności.

Co powinien zawierać audyt energetyczny obiektu?

Elementy jakie powinien zawierać w sobie audyt energetyczny danego budynku to:

 • inwentaryzację instalacji grzewczej, analizę właściwości termicznych obiektu oraz wskazanie charakterystyki energetycznej budynku,
 • wskazanie sposobów przeprowadzenia termomodernizacji budynku,
 • kalkulację opłacalności wskazanych metod,
 • określenie, które z nich są optymalne w stosunku do budynku dla którego przeprowadzany jest audyt.

Podsumowując audyt energetyczny winien pomóc w podjęciu świadomej decyzji odnośnie termomodernizacji budynku.

Nasze wysokie kwalifikacje potwierdza członkostwo w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych ZAE